6 distriktsteams i Nordfyns Kommune.

For at styrke det tværfaglige samarbejde og den forebyggende indsats overfor børn og unge, er der i Nordfyns Kommune oprettet 6 distriktsteams. Distriktsteam Otterup er et af disse 6 distriktsteams.

Distriktsteamene møder fast ind på Nordfyns Kommunes 6 distriktskoler mandag og tirsdag.

Distriktsteamene arbejder gennem

 • Rådgivning og vejledning af pædagoger, lærere samt øvrige faggrupper
 • Forældre, børn og unge kan ved at udfylde samtykkeerklæring anmode om at få deres problemstilling drøftet i distriktsteam
 • Faglig sparring og erfaringsudveksling i anonyme sager
 • Initiativer til handlinger, aktiviteter og projekter med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte

Distriksteamenes sammensætning består af relevante fagpersoner indenfor området. Socialrådgiver og psykolog er de faste medlemmer i distriktsteamet. 

Distriktsteam Otterup.

Du er altid velkommen hos Distriktsteam Otterup.

Hvis man som forældre er bekymret for sit barns trivsel og udvikling, vil det være naturligt i første omgang at kontakte sit barns lærere eller pædagoger, hvis det er skolerelateret, og se, om man sammen med dem kan løse problemstillingen. Hvis det ikke lykkes og bekymringen er af en karakter, som forældre og lærere/pædagoger sammen ikke kan løse eller hvis det ikke er direkte skolerelateret, kan man kontakte et af Distriktsteam Otterup.

Det samme kan medarbejdere og ledere i distrikt Otterup.

Børn og unge kan også selv henvende sig til Distriktsteam Otterup. Distriktsteam Otterup består af 1 skolepsykolog, 3 socialrådgivere og 1 familiekonsulent fra Familiehuset fast tilknyttet skolen. Desuden har vi 3 sundhedsplejersker, 1 tale-hørekonsulent, 1 ergoterapeut, 2 uddannelsesvejledere og 2 SSP-medarbejdere, som er tilknyttet distrikt Otterup.

Du er altid velkommen til at henvende dig til Distriktsteam Otterup med generelle spørgsmål om inklusion, udvikling, læring, pædagogik og trivsel for børn, unge og deres familier. Vi kan rådgive dig ved konkrete udfordringer i det daglige, pædagogiske arbejde, iværksætte målrettede indsatser i konkrete sager, samt informere om mulighederne i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, som vi kan henvise til, fx.:

 • Børnekonsulenten (alkoholproblematikker).
 • Center for Selvmordsforebyggelse - Børn og Unge.
 • Behandlingscenter Odense (misbrugsproblematikker).
 • Specialrådgivningen, Børne- og Ungdomspsykiatrien, VISO, mfl.

Kontaktoplysninger og træffetider.

Distriktsteam Otterup
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf. 64828164

Socialrådgiver Tanja Krogh Jensen 6482 8164 / 2138 7372 [email protected]
Socialrådgiver Rie Sandager 6482 8839 / 3045 6635 [email protected]
Psykolog Niels Bøggild Christensen 6482 8297 / 2147 3498 [email protected]
Socialrådgiver Klaus Bekker 6482 8159 / 3043 2860 [email protected]
Socialrådgiver Heidi Kongstad Monrad 6482 8145 / 2138 7047 [email protected]

Distriktsteamets formål.

Distriktsteamets formål er at yde en tidlig, forebyggende, tværfaglig og helhedsorienteret indsats ud fra kommunens overordnede målsætning om inklusion, udvikling og trivsel for alle børn og unge. Vores målgruppe er alle børn mellem 0-18 år og deres familier.

Vi tror på, og arbejder efter, at støtte skal ydes tidligt og sammenhængende hos de børn, unge og familier, som har brug for hjæp. Vi har fokus på børn, unge og familier, som har brug for hjælp. Vi har fokus på børn og unges hele tilværelse. Derfor inddrager vi alle relevante aktører i samarbejdet med familien, fx. dagpleje, daginstitutioner, skole, fritidstilbud, mfl.

Vi lærer børn, unge og deres familier bedre at kende ved at arbejde tæt på dem og sammen med dem, der hvor de lever deres daglige liv. Af praktiske årsager er teamet placeret på Sletten Skole, Afdeling Otterup.

Ved at kende hinanden i et distrikt, skaber vi en større grad af gensidig tryghed og deremd lettere adgang til såvel formelle som uformelle netværk. Dette kan være afgørende for at få fodfæste og skabe bedre løsninger sammen med børn, unge og deres familier.

I teamet søger vi at sikre god og hurtig koordination og videns-deling mellem aktørerne, så vi kan levere effektive, samtidige og velkoordinerede indsatser til børn, unge og familier.

Distriktsteamet skal desuden leve op til hhv. Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, Serviceloven og Sundhedsloven.

I alle indsatseren er det inkluderende perspektiv dominerende og forældrene er vigtige samarbejdspartnere.

Konsultativ bistand.

Meget vil kunne klares ved konsultativ bistand fra et af medlemmerne af distriktsteamet.

Konkrete sager.

Udveksling af oplysninger i distriktsteamene er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt (§ 27) og videregivelse af oplysninger (§ 28). Der skal der foreligge et indstillingsskema med samtykke fra forældremyndighedsindehaver før en sag kan drøftes i distriktsteamet.

Servicelovens § 47 foreskriver, at der skal sikres en systematisk inddragelse af familie og netværk.

Når der foreligger en konkret sag, enten efter henvendelse fra forældrene eller en anden indstiller, udfylder indstilleren sammen med forældrene indstillingsskemaet.

Indstilleren sørger for at forældremyndihgedsindehvaeren får en kopi af indstillingsskemaet.

Hvis forældrenmyndigheden er fælles og forældrene ikke bor sammen, skal indstilleren sikre, at begge forældrene får en kopi af indstillingsskemaet.

Når indstillingsskemaet er udfyldt og forældremyndighedsindehaverne har givet deres samtykke, inviterer distriktsteamet forældrene og relevante fagpersoner til møde med teamet.

Der udpeges en tovholder i sagen, der løbende dokumenterer sagsforløbet og udarbejder mødereferater mv.

Indstillingsskemaer findes på kommunens intranet.

Bekymringssager.

Bekymringssager drøftes med distriktsteamet på et teammøde, eller fremlægges for et af teamets faste medlemmer, som drøfter bekymringen i teamet og vender tilbage til indstiller med information om det videre samarbejde, samt hvilken indsats teamet evt. anbefaler eller iværksætter. Det er en faglig sparring om sagen og ikke om navn-givne personer.

En sag skal som udgangspunkt altid drøftes i teamet, inden en eventuel underretning til socialrådgivning eller indstilling til PPR, udarbejdes.

Samarbejde i Distriktsteam Otterup.

Konsultativ bistand, der kan ydes af det enkelte medlem af distriktsteamet, til:

 • Forældre, børn og unge.
 • Lærere og pædagoger i almene tilbud og specialtilbud.
 • SFO- og klubpersonale.
 • Dagplejere og dagplejepædagoger.
 • Plejefamiliekonsulenter.

Konkrete sager, der er navngivne sager, hvor der er givet forældresamtykke til drøftelse i distriktsteamet af problemstillingen, kan 'startes' som flg.:

 • Forældre, børn og unge og fagpersoner kan henvende sig til teamets medlemmer og bede om at få deres problemstilling drøftet med teamet.
 • Lærere, pædagoger og andre professionelle kan bede om faglig sparring og erfaringsudveksling i anonyme sager.
 • Tidsfrist for ønske om sager er senest en uge forud for næste distriktsteammøde.

Bekymringssager, der er generelle problemstillinger, som ønskes anonymt og uden, at der foreliggger en konkret navngiven sag, kan 'startes' som flg.:

 • Forældre, børn og unge og fagpersoner kan henvende sig til teamets medlemmer og bede om at få deres problemstilling drøftet med teamet.
 • Lærere, pædagoger og andre professionelle kan bede om faglig sparring og erfaringsudveksling i anonyme sager.
 • Tidsfrist for ønske om sager er senest en uge forud for næste distriktsteammøde.

Iværksættelse af indsatser:

Distriktsteamet kan iværksætte forskellige aktiviteter og tiltag med et forebyggende, sundhedsfremmende og inkluderen sigte, fx.:

 • Rådgivning og tværfaglig/gensidig sparring.
 • Undersøgelser og udredninger.
 • Samtaler med børn, unge og familier.
 • Støtte til videreudvikling af inkluderende pædagogisk praksis.
 • Familierådgivning.
 • Supervision.
 • Træning v. ergoterapeut efter forudgående visitation.
 • Henvisning til eksterne samarbejdspartnere.

Fælles for indsatserne er målsætningen om trivsel, udvikling og inklusion i de sociale fællesskaber for alle børn og unge. Fælles er også det teoretiske afsæt i en systemisk forståelse af børn og unge i vanskeligheder. Vi sigter efter at se barnets ressourcer og afsøge muligheder for at skabe positive ændringer i barnets nære omgivelser. Samtidig vil vi gerne være garanter for, at barnets perspektiv tages alvorligt og prioriteres, i de indsatser, vi yder eller igangsætter.