Princip for kommunikation mellem skole og hjem

Formål:

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Mål:

 • At vi på Sletten Skole har en anerkendende, værdig og respektfuld kommunikation i både skrift og tale.

 • At vi fremmer målrettet, åben og rettidig kommunikation med alle parter.

 • Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige situationer.

 • Det er let for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.

 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

Sådan gør vi:

Forældrenes ansvar:

 • Du holder dig orienteret om dit barns skolegang.

 • Du orienterer dig dagligt på ForældreIntra. Der kan i særlige tilfælde laves aftaler, hvis du ikke har adgang til ForældreIntra.

 • Du kontakter skolens ansatte indenfor deres træffetider.

 • Du skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang (f.eks. alvorlig sygdom, dødsfald eller skilsmisse).

 • Du tilstræber at kommunikere målrettet, åbent og rettidigt med skolen.

 • Hvis der er forhold, som du er utilfreds med omkring dit barns skolegang, tager du direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter du som udgangspunkt henvendelse til skoleledelsen.

 • Hvis du oplever problemer i forhold til, at principper, værdiregelsæt, mobbepolitik og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves, så henvend dig i først til personalet, herefter evt. til ledelsen og som en sidste mulighed til skolebestyrelsen.

Skolens ansvar:

 • Skolen sikrer i forbindelse med barnets skolestart, at alle hjem informeres om kommunikationsmuligheder på Sletten Skole.

 • Skolen sikrer, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer samt hvilke mulige træffetider, som de enkelte ansatte har.

 • Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder problematisk fravær.

 • Skolen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for alle parter.

 • Skolen tilstræber at kommunikere målrettet, åbent og rettidigt med forældrene. Dette både i forbindelse med forhold vedr. den enkelte elev samt i forhold til arrangementer, ændringer og tiltag med betydning for eleven, herunder tilgang/afgang af elever i klassen.

 • Skoleledelsen informerer om ekstraordinære hændelser f.eks.: lærer/pædagogskift, læreres/pædagogers fravær (der vides at ville strække sig over 14 dage), tyveri/hærværk.

 • Skolens ansatte tjekker beskeder på ForældreIntra dagligt på hverdage og besvarer beskeder fra forældre indenfor 3 hverdage. Er det ikke muligt, sendes en bekræftelse.

 • Skolen tilstræber, at der på forældremøder orienteres åbent om klassens generelle trivsel - både fagligt og socialt, bl.a. for derved at give forældrene et bedre fundament for at imødegå eventuelle problemer

Generelt:

 • Det er skolebestyrelsens forventning, at nedenstående etiske principper for kommunikation anvendes af alle parter.

 • Brug kun ForældreIntra til skolerelaterede ting

 • Skriv aldrig når du er vred

 • Nævn aldrig navne på tredjepart

 • Undgå personlige angreb

 • Lad informationen være saglig

 • Håndtering af komplekse problemstillinger skal ske i en mundtlig kommunikation mellem skole og hjem.

 • Personsager bliver kun drøftet mellem de involverede parter og ikke i en større personkreds og/eller på de sociale medier.

 • Nye forældre får udleveret information om kommunikationsindgange m.v. ved barnets start på skolen.

Godkendt i skolebestyrelsen d. 10.12.2015