Principper for undervisningens organisering

Undervisning og undervisningsdifferentiering

 • Undervisningsdifferentiering er et princip, som går ud på at variere undervisningen på en række områder ud fra det kriterium, at undervisningen skal udfordre alle elever.

 • Undervisning og evaluering er to forhold i lærerens arbejde, der hænger uløseligt sammen.

 • Den løbende evaluering i undervisningen kan og skal tilvejebringe den afgørende og væsentlige viden, som er nødvendig for læreren for i samarbejde med eleverne at kunne variere og afpasse undervisningen efter de konkrete elevers forskelligheder.

 • Når evalueringen gennemføres med henblik på undervisningsdifferentiering, er der med andre ord i høj grad fokus på intern løbende evaluering og dermed inddragelse af de faktiske deltagere i den konkrete undervisnings- og læringsproces.

 • Rammen omkring de mange muligheder for at variere undervisningen er dels de konkrete rammebetingelser, dels de konkrete elevers forudsætninger og potentialer samt folkeskolens formål og øvrige bestemmelser kommunalt og lokalt på Sletten Skole. Desuden er man forpligtet til at anvende nyeste viden, således at den størst mulige positive læringseffekt kan opnås.

 • Inden for den ramme kan lærerne variere undervisningens mål og indhold samt undervisnings-, arbejds- og organisations- og evalueringsformer.

Holddannelse- blot én af flere organisationsformer

 • Holddannelse er blot én blandt flere organisationsformer og skal betragtes som en udviklende og forebyggende indsats i relation til faglige, sociale og adfærdsmæssige læringsmål i en klasse/hos den enkelte elev. Holddannelse kan give mulighed for faglig niveaudeling og pædagogisk differentiering både i relation til fagligt stærke og mindre fagligt stærke elever.

 • For elever i børnehaveklasse og på 1.-6. klassetrin kan holddannelse på baggrund af den løbende evaluering inden for det enkelte fag tidligst ske efter skoleårets begyndelse og kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder samt kun ske for kortere kurser.

 • Eleverne kan organiseres som en klasse eller i mindre grupper. De kan organiseres enkeltvis eller læringspartnere to og to.

 • Kriterierne for sammensætningen af holdene kan være elevernes interesser, sociale relationer, køn, foretrukne indlæringsformer, faglige udfordringer m.m. Det afgørende er, at der ligger pædagogiske overvejelser bag valgene af hvem der skal være sammen med hvem, hvornår, om hvad, på hvilken måde og i hvor lang tid.

 • Holddannelse kan foregå i alle sammenhænge i skoledagen.

 • I overbygningen er undervisningen organiseret i linjer, og her kan holddannelser etableres vertikalt mellem de forskellige årgange på samme linje.

Elevernes timetal og tilrettelæggelse af undervisningen

 • I dansk, matematik og historie er udgangspunktet Undervisningsministeriets minimumstimetal. Øvrige fag ifølge Nordfyns Kommunes vejledende timetal.

 • Undervisningen tilrettelægges fleksibelt, og tilrettelæggelsen skal skabe mulighed for faglig og tværfaglig sammenhæng, fordybelse samt optimal udnyttelse af lærerressourcer og faglokaler.

Skemalægning

 • De enkelte team har indflydelse på tilrettelæggelse af elevernes skoledag, så elevernes skema så vidt muligt tilgodeser lærernes muligheder for at tilrettelægge tværfaglige emneforløb, projektundervisning og understøttende undervisning.

 • Den daglige undervisningstid planlægges for indskolingen mellem kl. 8:00 og kl. 14:00, for mellemtrinnet og udskolingen mellem kl. 8:00 og kl. 15:00. Dog kan 7. klasse have timer til kl. 16 en dag om ugen pga. konfirmationsforberedelse.

Obligatoriske emner/ timeløse fag

 • Der er som minimum tale om følgende emner:

- Færdselslære

- Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

- Uddannelse og job

 • Fælles Mål er udgangspunktet for de timeløse fag.

 • Det koordineres på de enkelte årgange hvilke medarbejdere, der får ansvar for at undervise/gennemgå forløb inden for de timeløse fag. Årgangs- og linjeteam skal i samarbejde sørge for at implementere emnerne i elevernes læringsforløb.

 • Undervisning i de timeløse fag kan foregå i den understøttende undervisning og kan varetages af lærere, pædagoger eller andre personer med relevante kvalifikationer, fx fra organisationer og det lokale erhvervsliv.

Understøttende undervisning

 • Den understøttende undervisning skal bidrage til at hæve det faglige niveau, understøtte elevernes læringsprocesser, den enkelte elev og fællesskabets trivsel samt elevernes personlige udvikling.

 • Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene, således at der er en sammenhæng mellem den understøttende undervisning og den fagopdelte undervisning.

 • Understøttende undervisning lægges ind i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning.

 • Alle opgaver og læringsaktiviteter, der gennemføres med eleverne i den understøttende undervisning, tager udgangspunkt i Fælles mål.

 • Understøttende undervisning er ikke omfattet af holddannelsesreglerne.

 • Understøttende undervisning vil kunne varetages af både pædagoger, lærere og andre personer med relevante kvalifikationer i et forpligtende samarbejde.

Godkendt i skolebestyrelsen d. 10.12.2015