Skolebestyrelsens arbejde.

Skolebestyrelsen og afdelingsforældrerådene er jeres mulighed for, som forældre, at få indflydelse på jeres barns hverdag i skolen, SFO, klub, børnehave og vuggestue. Det er afdelingsforældrerådene, der kommer med inputs til skolebestyrelsen, og det er skolebestyrelsen, der udarbejder retningslinjer (principper) for skolen og fører tilsyn med disse.

Skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen for de tre afdelinger inkl. SFO, klub, børnehave og vuggestue består af:

- 8 forældrerepræsentanter som har børn på Sletten Skole (forældrene repræsenterer alle tre afdelinger, specialtilbudene og Skovtroldene).
- 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen.
- 1 medarbejder fra dagtilbuddet.
- 2 elevrepræsentanter.

Ledelsen deltager også i skolebestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret.

Skolebestyrelsen holder 8 møder af 2 timers varighed om året, og det er på disse, at bestyrelsen tager beslutninger vedr. skolen. Vi arbejder med udgangspunkt i et fastlagt årshjul, samt med de sager, der ellers løbende opstår og kommer ind.

Skolebestyrelsens opgaver er bla.:

- at afgive høringssvar på politikker, kvalitetsrapporter, budget, mv.
- at fastsætte principper for skolens virksomhed, fx. skole-hjem-samarbejdet.
- at gøre tilsyn med skolens virksomhed.
- at fastsætte værdiregelsæt og i det hele tagetr følge med i de ting, der 'rører sig' på.

Se meget mere herom i Styrelsesvedtægt for skolevæsnet i Nordfyns Kommune:

https://www.nordfynskommune.dk/~/media/Files/Dokumenter/Boern%20og%20Kultur/Skole-og%20Dagtilbuds-Afdelingen/Skole/d0480_2014_856042_Styrelsesvedtgter_for_skolevsenet_godkendt_i_KBd26juni2014635620938722585594.pdf

Desuden har vi ofte nedsat forskellige udvalg, som forbereder materiale til skolebestyrelsesmøderne, vi deltager i dialogmøder med politikere og forvaltning og er med til at ansætte nyt personale.

Der er valg til skolebestyrelsen hvert 4. år. Kom endelig og vær med hertil, hvad enten du er interesseret i at komme med i bestyrelsen eller bare gerne vil følge med og vide mere.

Skolebestyrelsens dagsordener og referater kan ses her på www.slettenskole.dk. Ligeledes kan du her orientere dig om, hvem der er medlemmer af skolebestyrelsen.