Princip vedr. klassedannelser i 0. klasserne ved Sletten Skole:

Hvis der er mere end én 0. klasse på afdelingen gælder følgende principper:

 • De nye klasser sammensættes så homogent som muligt.
   
 • Der tages hensyn til en rimelig fordeling af drenge og piger og desuden til pædagogiske og sociale forhold.
   
 • Børnehaveklasselærerne gennemfører klassedannelsen i samarbejde med skoleledelsen.
   
 • Alle skal have mindst en god relation i gruppen.
   
 • De endelige klasser dannes senest ved udgangen af skoleåret.

Grundlaget for klassedannelserne er følgende:

Der skelnes mellem de gode legerelationer og klassekammeratrelationer. Nogle leger godt sammen, andre er gode til at arbejde sammen i klassesammenhæng. Forældrene opfordres derfor til at bakke op om fællesskabet ved at være opmærksom på at lave legeaftaler på tværs af begge primærgrupper.

Princip vedr. klassedannelser til kommende 7. klasser ved Sletten Skole:

 • De nye klasser sammensættes så vidt muligt efter elevernes første linjefagsønske.
   
 • Afdelingskoordinatoren for overbygningen gennemfører klassedannelsen i samarbejde med skoleledelsen.

Grundlaget for klassedannelserne er følgende:

Elevsamtaler med klasselæreren indgår som en naturlig del af en drøftelse af på hvilken linje den enkelte elev kan tilegne sig det største udbytte af undervisningen og opnå den mest positive sociale udvikling.

Det tilstræbes, at der i grundskolen afholdes arrangementer, hvor eleverne fra alle tre afdelin-ger lærer hinanden godt at kende. Det giver også mulighed for, at lærerne og pædagogerne kan se, hvordan eleverne fungerer indbyrdes i nye sammenhænge.

Der afholdes i foråret informationsmøde for eleverne og deres forældre og et åbent-hus-arrangement, hvor 6. klasseeleverne kan møde elever og lærere fra de nuværende linjer.
 

Vedtaget i skolebestyrelsen 30. september 2014