Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner

Formål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling.
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.

Mål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer.
 • Elevplanen er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Den giver forældrene og eleven et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte og trivsel.
 • Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.
 • Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen og indeholder aftaler mellem skolen og forældrene om elevens udvikling.

Sådan gør vi:

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen.
 • Forældrene følger efter bedste evne op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring.
 • Forældrene tilstræber at holde sig orienteret om indholdet i elevplanen.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år.
 • Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • Skolen tilstræber at udarbejde løbende opdatering af elevplanerne.
 • Skolen tilstræber, at elevplanerne giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.
 • Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven.
 • Skolen tager i sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger.
 • Skolen tilstræber at udlevere elevplanen i en form og på et tidspunkt, så forældrene kan bruge det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne, og sørger for opdatering efter samtalen ift. mål og aftaler.

Vedtaget i skolebestyrelsen 23.01.2017