Princip for inkluderende fællesskaber

 

På Sletten Skole mener vi, at det er vigtigt at have fokus på det inkluderende fællesskab samt at inklusion overordnet må betragtes bredt. Inklusion handler om alle børn og kan ikke direkte kobles sammen med elever med særlige behov. Væsentligt er, at fællesskabet virker inkluderende. Inklusion er en fælles opgave, som skole, elever og forældre skal løse. En præmis i det pædagogiske arbejde er dog, at nogle børn kræver en anderledes og måske større indsats end andre børn.

 

Følgende betingelser bør være opfyldt, før man kan tale om, at elever er inkluderet i fællesskabet:

 • Eleverne oplever en gensidig berigelse af fællesskabet
 • Eleverne har adgang til en almenklasse/gruppe (tilstedeværelse)
 • Eleverne deltager i tilrettelagte aktiviteter (lever op til regler for deltagelse)
 • Eleverne har læringsudbytte af deltagelsen (anerkendte faglige præstationer)
 • Eleverne deltager i børns egne fællesskaber (gensidighed i sociale relationer)
 • Eleverne udvikler positive selvbilleder (selvtillid, selvrespekt, selvværd)
   

For ar opnå ovenstående må der arbejdes med både forbyggende indsatser, foregribende indsatser og indgribende indsatser.
 

De bærende elementer i arbejdet med at sikre et inkluderende fællesskab ses som:

 • Anerkendelse
 • Ansvarlighed
 • Tillid
 • Gensidig respekt
 • Fællesskab
 • Åbenhed
 • Kommunikation

Mål:

 • Alle elever, der går på Sletten Skole, har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.
 • Alle elever, der går på Sletten Skole, trives, udvikler positive selvbilleder og føler sig som en del af fællesskabet.
 • Alle elever udfordres fagligt og bliver så dygtige, som de kan.
 • At vi på sigt kan stoppe med at tale om inklusion og inkluderende praksis og i stedet udelukkende tale om fællesskabende pædagogik.

Grundlag for at skabe inkluderende fællesskaber:

Forældrenes ansvar:

 • Det forventes, at d sætter dig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag, ordensregler, kommunikationspolitik og antimobbestrategi og støtter dit barn i at gøre det samme.
 • Du tilstræber at tale anerkendende og konstruktivt om og med skolens personale, elever og andre forældre.
 • Du medvirker til at undgå rygtedannelse vedr. andre forældre, elever eller personale (undgå sladder).
 • Du støtter skolens fællesskab ved så vidt muligt at deltage i fælles arrangementer sammen med dit barn.
 • Du tager medansvar for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som fødselsdage, legegrupper og klassefester.
 • Du tilstræber at orientere skolen om væsentlige forhold, herunder private, som kan have betydning for dit barns trivsel.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber, at skolens personale, forældre og elever er informeret om skolens værdigrundlag, ordensregler, kommunikationspolitik og antimobbestrategi.
 • Skolen tilstræber at udbyde en varieret undervisning varetaget af kompetent personale med en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde samt om børn med særlige behov.
 • Skolen tilstræber, at pædagoger og lærere har adgang til støtte og vejledning fra personer med specialviden.
 • Skolen støtter eleverne i at skabe et inkluderende fællesskab i klasserne og på skolen som helhed.
 • Skolen tager så vidt muligt hensyn til, at alle børn har praktisk mulighed for at deltage i klasse- og skoleaktiviteter.
 • Skolen møder alle elever og forældre åbent og positivt og tænker forældre til alle børn som en ressource for deres barns skolegang.
 • Skolen tilstræber, at forældre til børn med særlige behov henvises til vejledning om støtte til deres barns skolegang.
 • Skolen tager initiativ til, at den enkelte klasses forældre formulerer aftaler for afholdelse af fester og fødselsdage.

 

Når inklusion ikke er det optimale:

 

For nogle elever kan et andet undervisningstilbud i en del af/perioder af undervisningstiden være nødvendigt og den bedste løsning. Skolen skal sikre, at der er eksisterende tilbud på skolen, eller at eleven henvises til et relevant eksternt tilbud. Dette sker i løbende dialog med forældrene, og hvis relevant, udarbejdes en ansøgning til et andet skoletilbud.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 23.01.2017