Princip for fravær/frihed for skolegang

 

Formål:

At klarlægge og skabe synlighed for alle parter omkring retningslinjerne for frihed, fritagelse, fravær og forsømmelser på skolen.

 

Mål:

At skabe rammerne for, at alle vores elever følger skoletimerne og møder til tiden.

 

Frihed:

Der opfordres til, at ekstraordinær frihed holdes på et minimum, og at der altid ligger grundige overvejelser bag ønske om ekstraordinær frihed.

Såfremt forældre anmoder om ekstraordinær frihed gælder følgende:

· Anmodning om frihed af op til 2 dages varighed gøres skriftligt på Forældreintra til kontaktlærer/teamet, som skriftligt bekræfter.

· Anmodning om frihed af mere end 2 dages varighed gøres til afdelingslederen gennem Forældreintra. Der gives svar via Forældreintra til hjemmet.

· Ved ekstraordinær frihed kan det ikke forventes, at skolen giver eleven lektier med.

· Ved ekstraordinær frihed er det forældrenes ansvar, at eleven efterfølgende indhenter det forsømte.

· Ved anmodning om frihed af en længere periode, hvor undervisningspligten varetages af andre end skolen, vil skolen i det enkelte tilfælde vurdere elevens standpunkt ved tilbagevenden til skolen og evt. følgende årgangsplacering.

Fritagelse:

Ved fritagelse i forbindelse med fag m.m. gælder følgende:

· Fritagelse i forbindelse med ekskursioner, lejrskole, bad, omklædning o.l. gives som udgangspunkt ikke. Under særlige omstændigheder kan fritagelse – for en kortere periode – ske ved henvendelse til skolens ledelse.

· Som udgangspunkt kan elever ikke fritages for undervisningen, undtaget er Bekendtgørelse 691 af 01.08.14, der omhandler ”Elevers fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen”. Såfremt en elev ønskes fritaget for kristendom, skal forældre henvende sig til skolelederen, hvorefter skolelederen gennem en samtale redegør for indholdet i Bekendtgørelse 691, og en fritagelse gives skriftligt for et skoleår ad gangen.

Fravær og forsømmelser:

Fravær kan skyldes mange forhold. På skolen registrerer vi fravær som:

· Sygdom

· Ekstraordinær frihed

· Ulovligt fravær

· For sent fremmøde

Såfremt fravær får et omfang, som skolen vurderer som alvorligt, handles der efter følgende procedure:

· Ved fravær skal forældre altid skriftligt give besked via Forældreintra til kontaktpersonen/teamet, om hvorfor eleven har været fraværende og i hvilket tidsrum.

· Teamet sikrer, at fraværsprotokoller udfyldes dagligt. Har klassen vikar, skal en af klassens faste lærere/pædagoger sikre, at protokollen er udfyldt hver dag.

· Ved ulovligt fravær kontakter kontaktpersonen/teamet hjemmet.

· Såfremt teamet registrerer, at en elev har et bekymrende højt fravær -ca. 10 %-, identificerer teamet problemet og følgende handling iværksættes:

  • Kontaktpersonen kontakter forældrene, og der gives udtryk for bekymring. Der spørges ind til årsagen for fraværet. Forældrene skal informeres om, at de har mulighed for at få hjælp og støtte hos skolens socialrådgiver/psykolog/distriktsteam alt efter familiens behov. Det samme kan kontaktpersonen/teamet. Det er vigtigt, at der tages handling.

· Hvis forholdene ikke ændres i positiv retning i løbet af max 1 måned kontakter teamet ledelsen, der gør følgende:

  • Skriver et ”bekymringsbrev” til forældrene. I brevet gøres forældrene opmærksom på, at skolen har underretningspligt i forhold til Socialforvaltningen ved bekymrende fravær og at det vil ske, hvis ikke forholdene ændres. Det sker for at sikre, at barnet/familien tilbydes den tilstrækkelige hjælp.
     
  • Forældrene gøres igen opmærksom på, at der kan hentes hjælp i skolens distriktsteam.
     
  • Hvis barnets fravær ikke nedbringes, indkalder distriktsteamet gennem kontaktpersonen/teamet forældrene til en samtale, hvor underretningen gennemgås. Ved denne samtale deltager skolens ledelse og distriktsteamet. Underretning sendes herefter til Børn- og Ungeforvaltningen.

 

                                                          Vedtaget i skolebestyrelsen 14. marts 2017